Dava Nasıl Açılır?

Dava Nasıl Açılır?

Dava Nedir?

Dava, hukuksal bir sonuç elde etmek, bir hüküm sağlamak için bir yargı organına başvurma ve bunun sonucu olarak yargı organınca çözümü, hükme bağlanması gereken konudur.

Türk hukukunda gerçek kişiler ve tüzel kişiler dava açabilir, kendilerine karşı da dava açılabilir.

Dava Nasıl Açılır?

Hukuk davaları , mahkemeye verilecek dilekçe açılır. Dilekçe, açılacak davanın konusuna göre yazılır.

Dava, avukat ile takip edilecekse dilekçeyi avukat hazırlar. Davanızı avukat aracılığıyla takip edecekseniz, uyuşmazlığınızın konusunda uzman bir avukat ile anlaşmanızı tavsiye ederiz.

Dava, yetkili ve görevli mahkemeye verilecek dilekçe ile açılır. Yetkili ve görevli mahkemeler kanunlarda düzenlenmiştir. Her uyuşmazlığın yetkili ve görevli mahkemesi farklıdır.

Ceza davaları Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılır. Mağdurlar veya ilgililerin Cumhuriyet Başsavcılığı’na, polis veya jandarma merkezlerine yapacakları yazılı şikayet sonucu Cumhuriyet Başsavcısınca açılır.

Bazı suçların takibi ise şikayete bağlı değildir. Bu hallerde Cumhuriyet Başsavcısı suç işlendiğine dair bilgi aldığında, gereken araştırmayı yapıp delilleri topladığında kamu davasını açacaktır.

Avukatsız Dava Nasıl Açılır?

Avukat olmaksızın açılacak davalarda dilekçeyi davacı kendisi hazırlar. Dilekçesini ilgili mahkemeye sunarak davasını açar.

Dava açmak ücretli midir?

Dava açarken yargılama harcı ve gider avansı yatırılması gerekir. Bazı davalar için harç aranmaz, örneğin boşanma davaları.

Yargılama harcı ve gider avansı yatırılmadığı takdirde dava reddedilir.

Dava harçları nasıl belirlenir?

Harçlar Kanunu’nda hangi davalardan ne kadar harç alınacağı yazar.

Nispi harca tabi davalarda genelde dava değerinin binde 68.31’i harç olarak ödenir. Bu miktarın ¼’i davanın açılışında ödenir, geri kalanı davanın bitiminde ödenir.

Davayı nerede açmalıyım

Davayı nerede açmalıyım?

Kişiler uyuşmazlığın konusuna göre kanunlarda belirlenen yetkili ve görevli mahkemede dava açmalıdır. Yetkisiz veya görevsiz mahkemelerde açılan davalar reddedilir.

Davalar Uzun Sürer mi?

Adalet Bakanlığı’nın 2014 yılında yayınladığı verilere göre ortalama dava süreleri şu şekildedir:

 • Asliye Ticaret : 231 gün

 • Asliye Hukuk : 278 gün

 • İş Hukuku : 417 gün

 • İcra Hukuku : 97 gün

 • Sulh Hukuk : 91 gün

 • Kadastro : 586 gün

 • Tüketici Hukuku : 250 gün

 • Aile Hukuku : 148 gün

 • Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuku : 377 gün

Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Bir davayı açmak ve takip etmek için avukat ile çalışmak zorunlu değildir. Fakat hak kaybına uğramamak açısından davaların uzman bir avukat aracılığıyla takip edilmesi davacıların ve davalıların  yararına olacaktır.

Dava Masraflarını Geri Alabilir Miyim?

İstisnalar saklı kalmak üzere; yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir. Davada iki taraftan her biri kısmen haklı çıkarsa, mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre paylaştırır.

Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderlerini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar verebilir.

Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücreti, taraf lehine hükmedilir. Yani karar lehine hükmedilen tarafın vekalet ücreti diğer tarafa yükletilemez.  

Dava Dilekçeesinde Bulunması Gereken Hususlar

Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar

Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

 1. Mahkemenin adı.

 2. Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

 3. Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

 4. Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

 5. Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

 6. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

 7. İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

 8. Dayanılan hukuki sebepler.

 9. Açık bir şekilde talep sonucu.

 10. Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

Yukarıdaki 2, 3, 4, 9 ve 10. unsurların eksik olması hâlinde, hakim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

Ticari Dava Nasıl Açılır?

Bu husus ticari davalar nasıl açılır? konulu makalemizde detaylıca açıklanmıştır.

Genel olarak ticari davalar, Asliye Ticaret Mahkemeleri’ne verilecek dilekçe ile açılır.

Karşı Dava Nasıl Açılır?

Davalı, kendisine gelen dava dilekçesine yazacağı cevap dilekçesi ile karşı dava açabilir. Karşı davayı açan kişi yargılama harcı ve masrafları ödemekle yükümlüdür.

Bu hususla alakalı detaylı bilgi edinmek isterseniz karşı dava nasıl açılır? isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari dava, devlet kurumlarına karşı açılır. İdari davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir.

İdari davalar; İdare Mahkemesi’nde, Vergi Mahkemesi’nde veya Danıştay’da açılır.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Öncelikle tazminat davasının kabul edilebilmesi için mağdurun bir zararının ortaya çıkmış olması gerekir. Maddi tazminat davasında maddi bir zararın ortaya çıkmış olması gerekir, manevi tazminat davasında ise mağdurun kişilik haklarının saldırıya uğramış olması; elem,keder duymuş olması gerekir.

Tazminat davalarında yetkili mahkeme, haksız fiilin gerçekleştiği yer mahkemesidir.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak isterseniz tazminat davası nasıl açılır? isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

İş Davası Nasıl Açılır?

İşçi veya işverenler, aralarındaki uyuşmazlıklardan dolayı İş Mahkemeleri’nde dava açabilirler. Dava, davanın açıldığı tarihte işverenin yerleşim yerindeki veya iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemesi’nde açılır.

Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek isterseniz, iş mahkemesinde dava nasıl açılır? isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

Kamu Davası Nasıl Açılır?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, kamu davalarını Cumhuriyet Başsavcısı açar. Mağdurlar suç işlendiğine dair şikayetlerini ve delillerini Cumhuriyet Başsavcılığı’na, polis veya jandarma merkezlerine iletirlerse, Cumhuriyet Başsavcısı suçun işlendiğine dair yeterli kanaate vardığında kamu davasını açar.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davalarında görevli mahkeme, Aile Mahkemeleri’dir. Boşanma davaları, davalının ikametindeki veya son altı aydır birlikte yaşadığınız yerdeki Aile Mahkemesi’nde açılabilir.

Boşanma davaları için daha detaylı bilgi almak isterseniz; Boşanma davası nasıl açılır?, Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?, Boşanmak İstiyorum Ne Yapmalıyım?, Velayet Davası Nasıl Açılır?, Anlaşmalı Boşanma, Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Boşanma avukatı makalelerimize göz atabilirsiniz.


Bu Makaleyi Paylaş