Satış Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Satış Sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

Hukuk büromuz; satış sözleşmelerinizin hazırlanmasında, satış sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki ihtilaflarda ve sözleşmelerin düzenlenmesinde sizlere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Her gün binlerce satış sözleşmesi kurulmakta ve bu sözleşmeler alıcı ve satıcı arasında bir nevi hukuki sigorta görevi görmektedir. Bu bakımdan sözleşme maddelerinin sizi zor duruma düşürmemesi için oldukça hassas ve titiz davranmalısınız. Sözleşme hazırlama konusunda oldukça başarılı olan uzman avukat kadromuz sizi doğabilecek hukuki problemlerden kurtarır ve güvenle sözleşme imzalayabilmenizi sağlarlar. Bunun yanında var olan sözleşmelerinizin de hukuki yorumunu yaparak sıkıntı çıkarabilecek maddeleri sizlere bildirir ve gerekli düzeltmeleri yapmanız konusunda sizlere destek olurlar.

Satış Sözleşmesi Nedir?

Satış sözleşmesi Türk Borçlar Kanununda (TBK) 207.-281. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Satış sözleşmesinin tanımı 207. maddede yer almaktadır. Bu tanıma göre; satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir.

Taşınır Satışı

Taşınır satışı sözleşme serbestisine tabidir. Yani resmi bir şekil şartı yoktur; taraflar istediği gibi satış sözleşmesini düzenleme özgürlüğüne sahiptir. Tabi bu özgürlüğün kapsamını da yine genel ilkelere göre değerlendirmek gerekmektedir. Hukukumuzda sınırsız özgürlük kavramı yoktur, örneğin yaptığınız bir sözleşmenin ahlaka veya kamu güvenliğine aykırı olması durumunda sözleşme geçersiz sayılacaktır.

Taşınmaz Satışı

Taşınmaz satışı, taşınır satışından farklı olarak resmi şekilde yapılır. Kanun koyucu ,taşınmaz satışına resmi şekil şartı getirerek kişileri bu sözleşmeyi yapmadan önce düşünmeye sevk etmek istemiştir. Resmi şekilden kastımız bu sözleşmenin tapuda yapılıyor olmasıdır.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

Taşınmaz satış vaadi nitelik olarak bir ön sözleşmedir. Adından da anlaşılacağı üzere sözleşme konusu taşınmazın ileride satılacağına dair vaadi içerir.

Bu sözleşmenin yapılması resmi şekle tabidir; noterde yapılabileceği gibi tapuda da yapılabilir.

Satış Sözleşmesinin Konusu

Ekonomik bir karşılığı olan her şey satış sözleşmesinin konusu olabilir, kişiliğe ait değerler satış sözleşmesinin konusu olamaz.

Gelecekteki eşya ve haklar; ümit edilen bir şeyin satışı(ör: piyango bileti) ve maddi olmayan haklar (ör: marka değeri) satış sözleşmesinin konusu olabilir.

Satış Sözleşmesinde İfa Yeri

Satış sözleşmesinde eğer ifa yeri belirtilmemişse yedek hukuk kuralı niteliğindeki TBK m.89 hükmüne başvurulur.

MADDE 89- Borcun ifa yeri, tarafların açık veya örtülü iradelerine göre belirlenir. Aksine bir anlaşma yoksa, aşağıdaki hükümler uygulanır;

1. Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde,

2. Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde,

3. Bunların dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde, ifa edilir. Alacaklının yerleşim yerinde ifası gereken bir borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç, alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa edilebilir.


Bu Makaleyi Paylaş