Bilişim Suçları ve Cezaları Nelerdir?

Bilişim Suçları ve Cezaları Nelerdir?

Bilişim Suçu Nedir?

İnternet, bilgisayar, cep telefonu veya pos cihazı gibi teknolojik cihazlar yoluyla işlenen suçlara bilişim suçları denmektedir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle hemen hemen her kişinin bilgisayar, telefon kullandığını, işletmelerin de pos cihazı kullandığını görmekteyiz. Yaygın kullanım neticesinde, birçok suç da meydana gelebilmektedir. Bu makalemizde bu suçları, cezalarını ve özelliklerini inceleyeceğiz.

Siber Suç Nedir?

Siber suç ile bilişim suçu aynı şeymiş, dolayısıyla isterseniz siber suçu parantez içinde veya tire koyarak ekleyin.

Bilişim Suçları Nelerdir

Bilişim Suçları Nelerdir?

Bilişim suçları;

 • Bilişim sistemine girme suçu

 • Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu

 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu

 • Yasak cihaz veya program imal etme, ithal etme, sevk etme, nakletme, depolama, kabul etme, satma, satın alma, başkasına verme veya bulundurma suçu

Bilişim Suçları Kanun Maddeleri Nelerdir?

Bilişim suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 243-246. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu maddelerde suçların özellikleri, cezaları, çeşitleri, nitelikli halleri düzenlenmiştir.

Bilişim Sistemine Yönelik Suçlar

1.Bilişim Sistemine Girme

Bu suç, bir bilişim sistemine, hukuka aykırı olarak girmek ve orada kalmaya devam etmek şeklinde işlenebilir.

Örneğin bir kişinin Instagram veya Facebook hesabına, şifresini kırarak veya hukuka aykırı olarak değiştirerek giren kişi bu suçu işlemiş olur.

Bu suçun, bedel karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi, cezayı azaltan bir nedendir.

2. Bilişim Sistemini İzleme

Bu suç, bir bilişim sisteminin kendi içinde veya bilişim sistemleri arasında gerçekleşen veri nakillerini, sisteme girmeksizin teknik araçlarla hukuka aykırı olarak izlemek şeklinde gerçekleşecek fiiller ile işlenebilir.

3. Bilişim Sistemini Engelleme ve Bozma

Bilişim sistemine girmeye yetkili kişinin sisteme girmesini engellemek ve sistemin çalışmasını önlemek,bozmak fiilleri bu suçu oluşturur.

Bilişim Sistemindeki Verilere Yönelik Suçlar

1. Bilişim Verilerini Yok Etme veya Değiştirme Suçu

Örneğin bir kişinin mail adresine girerek bütün gelen ve gönderilen verileri silen kişi, bilişim verilerini yok etme suçunu işlemiş olur.

Veya bir kişinin telefon rehberine girerek rehberdeki bütün numaraları farklı isimlerle kaydetmek bilişim verilerini değiştirme suçunu oluşturur.

2. Bilişim Sistemine Veri Yerleştirme veya Var Olan Verileri Başka Bir Yere Gönderme

Örneğin bir kişinin Facebook hesabına ondan izinsiz fotoğraf eklemek, durum paylaşmak veya kişinin sadece kendisinin görebildiği fotoğrafları alarak kendisine veya başka birisine göndermek sonucu bu suç oluşur.

Yukarıdaki fiillerin bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi hali cezanın artırılmasını gerektiren hal olarak düzenlenmiştir.

Yukarıda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Banka veya Kredi Kartlarına Yönelik Suçlar

Banka veya Kredi Kartlarına Yönelik Suçlar

1. Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması

Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunu işlemiş olur.

Bu suçun;

 • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

 • Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,

 • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

     Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

 

2. Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi de suç işlemiş olur.

 

3. Sahte Kredi veya Banka Kartı Kullanma

Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi bu suçu işlemiş olur.

 

Yasak Cihaz veya Programlara Yönelik Suçlar

Yasak Cihaz veya Programlar

Bir cihazın, bilgisayar programının, şifrenin veya güvenlik kodunun; Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçlar ile bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle işlenebilen diğer suçların işlenmesi için yapılması veya oluşturulması durumunda, bunları imal eden, ithal eden, sevk eden, nakleden, depolayan, kabul eden, satan, satışa arz eden, satın alan, başkalarına veren veya bulunduran kişi yasak cihaz veya program kullanma suçunu oluşturur.

Bilişim Suçları Cezası 

Bilişim Suçları Cezası

Bilişim suçlarının cezaları, her suça göre değişmektedir. Hepsi için tek tek inceleme yapalım :

 1. Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kişi 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

 2. Bilişim sistemine girme fiili  nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 3. Bilişim sistemini izleyen kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 4. Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 5. Bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 6. TCK 243-244’de tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

 7. Banka veya kredi kartlarını kötüye kullanan kişi 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 8. Başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üreten, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi 3 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 9. Sahte banka veya kredi kartı kullanan kişi; fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 4 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 10. Yasak cihaz veya programların kullanılması suçunu işleyen kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

Bilişim Suçlarının Failleri Nasıl Tespit Edilir?

Öncelikle bilişim suçlarının failleri, bazı durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılan şikayet sonucu araştırılıp bulunabilmektedir.

Savcılık, IP adresi üzerinden, suçun failinin kim olduğuna ulaşmaya çalışır.

Bilişim Suçları Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Bilişim suçlarının takibi şikayete tabi değildir. Suç ihtimali olduğunu öğrenen Savcılık, olayın özünü araştırmaya başlar.

Bilişim suçlarında zamanaşımı 8 yıldır.

Bilişim Suçlarında Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık, failin suçu işledikten ve soruşturma ve kovuşturma aşaması başladıktan sonra, işlediği suçtan dolayı pişman olması, mağdurun zararını karşılaması gibi şartların gerçekleşmesi sonucu yararlanabileceği bir kurumdur.

Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiye verilecek cezada indirim yapılır.

Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlayarak işlenen suç hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulanır.

Mağdurun zararı soruşturma aşamasında giderilirse, cezanın üçte ikisine kadar indirilir.

Mağdurun zararı kovuşturma aşamasında giderilirse, cezanın yarısına kadar indirilir.

Diğer bilişim suçları açısından etkin pişmanlık hükümleri uygulanmaz.

Bilişim Suçlarında Ceza İndirimiBanka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunun;

 • Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,

 • Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,

 • Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

     Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bilişim Suçlarında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında verilen hükmün hukuki bir sonuç doğurmaması, sanığın denetimli serbestliğe tutulduğu süre boyunca yeni bir suç işlememesi ve yükümlülüklere aykırı davranmaması sonucu suçu hiç işlememiş sayılmasıdır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, 2 yıl ve daha az süreli verilen cezalar hakkında uygulanabilir.

Bilişim suçları açısından 2 yıl ve daha az süreli ceza verildiyse, hükmün açıklanması geri bırakılabilir.

Bilişim Hukukunda Bilişim Avukatlarının Önemi

Bilişim hukuku, özel ve teknik bir bilgiyi gerektirdiğinden ve dava sürecinde delillerin yorumlanması açısından, davanın sağlıklı ilerlemesi açısından, hem sanık hem de mağdur için uzman bir bilişim avukatından yardım almakta fayda vardır.

Proaktif Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak bilişim hukuku alanında uzman avukatlarımızdan yardım almak isterseniz bize iletişim bölümündeki bilgilerden ulaşabilirsiniz.

 


Bilişim Suçları Yargıtay Kararları

 

T.C YARGITAY

8.Ceza Dairesi

Esas: 2016 / 12437

Karar: 2017 / 6369

Karar Tarihi: 31.05.2017

 

ÖZET: Sanıkların sübut* bulan eylemlerinde, dosya kapsamından yapılan işlemlerin katılan kurumun alacağını geciktirmekten ibaret olduğu, ortadan kaldırmadığı, bu surette bir haksız menfaat elde edilmediğinin anlaşılması karşısında, katılana ait eczanenin şifresini haksız ele geçirip bunun vasıtasıyla bilişim sistemine giriş yapıp sahte veri yerleştirip amacına ulaştıktan sonra silmek şeklindeki eylemin kamu kurumuna ait bilişim sisteminde değişiklik yapma suçu kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

 


 

(5237 S. K. m. 244)

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Sanık ...'nun ... Eczanesi sahibi, sanık ... ile ...'ün ise kalfa olarak çalıştıkları, Medula sistemini kullanmaya yetkili sanıklar ... ile ...'ün olay tarihlerinde kendi çalıştıkları ... Eczanesi'nin şifresi ve katılan ...'ya ait ... Eczanesi'nin haksız şekilde elde ettikleri Medula sistemine giriş şifresi ile önce hayali bir reçetenin eczanelerden birinin şifresiyle Medula Eczane sistemine giriş yapıldığı, hayali reçete Medula Eczane Sistemine kayıtlı iken bu kez diğer eczanenin sisteminden giriş yapılarak gerçek reçetenin sisteme kaydedildiği, hayali reçetenin sisteme kaydedilmesi ile hasta muayene ücretinin çıktığı, ancak hayali reçete sistemde kayıtlı bulunduğu halde diğer eczaneden gerçek reçetenin girişi yapıldığında muayene ücretinin çıkmadığı ve reçetenin karşılandığı, bu kez gerçek reçete karşılandıktan sonra hayali reçetenin sistemden silindiği ve hastaya ait muayene ücretinin bu işlemle bir sonraki ilaç alışına kadar ötelenerek bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, sisteme veri yerleştirme suçunu işlediklerinden bahisle açılan davada; sanıkların sübut bulan eylemlerinde, dosya kapsamından yapılan işlemlerin katılan kurumun alacağını geciktirmekten ibaret olduğu, ortadan kaldırmadığı, bu surette bir haksız menfaat elde edilmediğinin anlaşılması karşısında, katılan ...'ya ait eczanenin şifresini haksız ele geçirip bunun vasıtasıyla ...'na ait bilişim sistemine giriş yapıp sahte veri yerleştirip amacına ulaştıktan sonra silmek şeklindeki eylemin TCK.nun 244/2 ve 3. maddelerindeki suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden anılan maddenin 4. fıkrasıyla hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık ... müdafileri ve sanıklar ... ile ... müdafi ve sanık ...'ün temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 31.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 


Hukuki Sözlük

 • Sübut : Kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde ortaya çıkma.

 


Bu Makaleyi Paylaş