İstifa Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

İstifa Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

İşyerinden İstifaya Giriş

Çoğu işçi, istifa ederken haklarını tam olarak bilmediği için veya kaybettiğini düşündüğü için iş yerinden bir talepte bulunmadan çıkmaktadır. Veya işveren, herhangi bir tazminat vermeyeceğini söylemekte, işçi de tazminatlarımı nasıl alabilirim, alabilir miyim diye düşünmeye başlamaktadır.

Bunun için istifa etmeden önce enine boyuna düşünmek, en küçük detayları bile hesap etmek, en önemlisi de istifa ettikten sonraki süreçte bir avukat yardımıyla işverenden hak ettiği tazminatı talep etmek gerekir.

Bu makalemizde istifa ederken mağdur olunmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları açıklamaya çalışacağız.

İhbar Süresine Uymalısınız

Öncelikle istifa etmek isteyen işçi kanuni ihbar sürelerine* uyarak işten çıkmadan önce işverenine istifa edeceğini bildirmekle yükümlüdür. İhbar sürelerine uyulmadığı takdirde işçi ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaktadır.

İhbar süreleri:

 • 6 ay ve daha az çalışanlar için 2 hafta,

 • 6 aydan 1.5 yıla kadar çalışanlar için 4 hafta,

 • 1.5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 hafta,

 • 3 yıldan fazla çalışma dönemi olanlar için 8 hafta.

Bu sürelere uymayanlar da süre kadar ücret öderler. Yani 2 haftalık ihbar süresine uymayan işçiler 2 haftalık brüt ücret tutarı üzerinden hesaplanan tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Ancak haklı nedenle fesih hallerinde ihbar süresine uymak zorunlu değildir.

İstifa Dilekçesine Yazılması Gerekenler

 • İstifa ederken istifa dilekçesinin nasıl yazıldığı ve içeriği önemli bir husustur.

 • İstifa dilekçesinde geçen bir ifade, ileride aleyhinize kullanılabilir. Bu yüzden istifa                                                        dilekçesinin titizlikle hazırlanması gerekir.

 • Ayrıca istifa dilekçesi işvereninize bildirimde bulunduğunuzun, ihbar süresine uyduğunuzun kanıtıdır.

 • İstifa dilekçesi şarta bağlanamaz, şarta bağlı bir istifa dilekçesi yazmayın, yazdığınız takdirde geçersiz olacaktır.

 • İstifa dilekçesine istifa nedenlerinizi de yazmalısınız. Çünkü haklı sebeple istifa ettiyseniz kıdem tazminatı almaya hak kazanacaksınız. Bu şekilde yazmanız da ileride dava aşamasında ispat açısından işinizi kolaylaştıracaktır.

 • Haklı nedenle istifa etmeniz halinde istifa etmeden önce haklı nedeninizin varlığını  kanıtlayabileceğiniz iki adet tanık bulmalısınız. Çünkü alacaklarınızı alamamanız ve bu yüzden dava açmanız halinde iki adet tanık işten çıkma nedeninizi ispatlamanızı kolaylaştıracaktır. İki adet tanık siz çalıştığınız ya da işten ayrılma nedeninizin gerçekleştiği zamanlarda çalışıyor olmalıdır, başka türlü yokluğunda olan durumlara tanık olması mantıksız olur.  

 • İstifa dilekçesine, işveren tarafından ödenmeyen maaşınızı, kıdem tazminatınızı, fazla mesainizi, kullanmadığınız yıllık izin ücretlerini, ikramiyelerinizi ve diğer sosyal haklarınızın karşılığını; yasal faizleriyle beraber talep ettiğinizi yazmalısınız.

 • İşten ayrılırken; istifa nedenlerinizi ve tazminatlarınızı kanıtlayabilecek her türlü delilleri almanız dava aşamasında çok yararlı olacaktır.

Kıdem Tazminatı Alabilir Miyim?

İstifa eden işçilerin kıdem tazminatı alabileceği halleri istifa eden işçi tazminat alabilir mi isimli makalemizde anlatmaya çalışmıştık. Özellikli olanlardan bahsedelim.

 1. İşverenin işçiye boş kağıda imza attırıp sonrasında bunu istifa dilekçesi olarak doldurması halinde,

 2. İstifa dilekçesinin, üzerinde olan tarihten sonraki bir tarihte işleme konması halinde,

 3. İstifa dilekçesinde çelişki bulunması halinde,

 4. İşçinin şarta bağlı veya zorla istifa ettirilmesi halinde,

İşçi önce bu durumların varlığını ispat etmesi şartıyla kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Noter Kanalıyla İhtar Çekerek İstifa Edilir Mi?

İş sözleşmesini feshetmenizin nedenlerini ve haklı sebeplerinizi içeren bir ihtarı noter kanalıyla da işvereninize bildirebilirsiniz. Bu en güvenilir ve doğru olan yoldur. Çünkü ispat açısından resmi belge niteliğindedir yani kesin delildir. İşvereniniz aksini iddia edemeyecektir, etse bile yine resmi bir belgeyle kanıtlaması gerekecektir.

İhtar yazarken bir avukattan yardım alırsanız tüm haklarınızı güvence altına alırsınız.

Deneme Süresi İçerisinde İstifa Edersem Ne Olur?

Deneme süresi içerisinde istifa edebilirsiniz. Bu durumda ihbar sürelerine de uymak zorunda değilsiniz. İhbar tazminatı gündeme gelmez.

 

1 yıllık çalışma süresini doldurmadığınız için de kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Fakat ihbar ve kıdem tazminatı dışında kalan; ücret, hafta tatili ve genel tatil ücretleri gibi alınamayan ücretler her şekilde talep edilebilir.

 

Deneme süresinde olmayan işçiler için ihbar süresi içerisinde her gün 2 saat yeni iş arama hakkı bulunmaktadır.

 

İstifa Sonuç Olarak;

İşten istifa ederken dikkat edilmesi gereken pek çok şey vardır. En önemlisi istifa dilekçesi hazırlanmasıdır. Ödenmeyen ücretlerinizi veya tazminat miktarını tek başınıza hesaplayabileceğinizden emin değilseniz mutlaka bir avukat aracılığıyla istifa dilekçesi hazırlayın. İleride mağduriyet yaşamamak için istifa ile ilgili her şeyi bilmeden ve istifa etmek istediğinizden emin olmadan istifa etmeyin.
Yargı Kararı

 

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 2015 / 11686

Karar: 2017 / 12479

Karar Tarihi: 10.07.2017

 

Yerel Mahkeme kararının özeti:

 

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacıya ait SGK kayıtlarına göre davacının 18/09/2008-17/05/2011 tarihleri arasında davalı işyerinde çalıştığı, davacının yaptığı işin niteliği, işyerindeki kıdemi, somut tanık anlatımları, emsal* ücret araştırması, ücret bordroları ve taraf beyanlarının birlikte değerlendirilmesinde, en son brüt ücretinin 2.654,01 TL giydirilmiş brüt ücretinin ise 2.784,01 TL olduğu, İncelenen tüm dosya kapsamı ve deliller ile gerekçeli ve hüküm kurmaya yeterli bulunarak itibar edilen bilirkişi raporuna ve ek raporuna göre; davacının işyerindeki baskı ve ağır hakaretler nedeniyle iş akdini istifa suretiyle feshettiği iddiasını destekler nitelikte tanık anlatımlarının bulunması neticesinde, her ne kadar davalı tarafından davacının devamsızlığı nedeniyle iş akdinin* sonlandırıldığı belirtilmiş ise de davacının istifası sonrası düzenlenen devamsızlık tutanaklarının üzerine davacının iş akdinin sonlandırıldığı iddiasına itibar edilmemiş, davalı tarafından haksız fesih iddiası da ileri sürülmediğinden davacı iddiasına itibar edildiği, giderek davacının iş akdinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirecek şekilde davacı tarafından feshedildiği kanaatine varıldığı, yapıldığı ispatlanan haftalık 45 saati aşan fazla çalışma ile genel tatil günlerindeki çalışmalara ait ücretlerin ödendiği, davalı tarafından davacı imzasını taşır yazılı belge veya eşdeğer ödeme makbuzu/dekont ile ispatlanamadığından, fazla mesai için bilirkişi ek raporunda vardiyalı çalışma esasına göre yapılan 2. seçenek hesaplamalara itibar edildiği, davacının ücret istemi ile ilgili 252,36 TL hesaplandığı, sehven* bu tutara hükmedilmediği, davacının 2 tam yıllık hizmet süresinde toplam 28 gün izin kullandığı beyanı doğrultusunda hizmet süresine karşılık kullanmadığı izninin bulunmadığı, hafta tatili günlerinde çalışıldığı iddiasının davacı tarafından ispatlanamadığı ve davacının son maaşının ödendiğine dair dosyaya dekont sunulduğu görülmekle, davacının bu yöndeki taleplerinin reddi gerektiği, bilirkişi ek raporundaki hesaba göre fazla mesai ve genel tatil ücreti alacakları yönünden takdiren %30 hakkaniyet indirimi yapılarak ve 24/04/2014 havale tarihli ıslah dilekçesi* ile artırılan miktarlar dikkate alınarak davanın kısmen kabulüne dair hüküm kurulduğu gerekçesi ile kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti taleplerinin kabulüne karar verilmiştir.


Hukuki Sözlük • İhbar Süresi : İşçinin işten ayrılacağını işverene bildirmesi gereken süre.

 • Emsal : Örnek oluşturan, örnek.

 • İş Akdi : İş sözleşmesi.

 • Sehven : Yanlışlıkla.


Bu Makaleyi Paylaş