Çek Senet Avukatı

Çek Senet Avukatı

Ticari hayatın süreklilik arz etmesi ve buna bağlı olarak devinim halinde bulunması bu alanda faaliyette bulunan kişiler açısından para yerine geçen ve hükümlerini ihtiva eden birtakım belge ve senetlerin kullanılması söz konusu olmaktadır. Bu açıdan ticari faaliyette bulunan şirketlerin, tacirlerin ve firmaların iş ve işlemlerinde yüksek para tutarındaki ödemelerinde kullanabileceği kıymetli evrakların başında çek ve senet gelmektedir.

 

Çek senet avukatı; taraflar arasında düzenlenmiş olan çek ya da senedin unsurlarının eksiksiz olarak yerine getirilip getirilmediği, vadesi gelmiş olan senedin - çekte vade yoktur - ödenmediği durumlarda yapılması gereken işlemler ve netice olarak ödenmeyen senedin ya da çekin tahsili noktasında etkin ve en kısa sürede sonuca ulaştırmak maksadıyla faaliyet gösteren avukatı ifade etmektedir.

 

Senet, taraflar arasındaki borç ilişkisi sebebiyle borçlu tarafından belirtilen tarihte ve belirlenen miktardaki tutarın ödeneceğini taahhüt altına alan ve uyuşmazlık bulunması durumunda ispat vasıtası olarak kullanılabilecek olan belgeyi ifade etmektedir. Ticaret ve ekonomi işlemlerinde hukuki ihtilafların çok sıklıkla karşılaşılan kısmı senedin vadesinde ödenmemesi ya da hiç ödenmemesidir. Senedin vadesi gelmesine rağmen ödenmemesi durumunda tarafların başvuracakları yöntem senet alacaklısı tarafından banka aracılığıyla protesto çektirilmesi gerekmektedir.

 

Vadesi geçmiş olan senetler bakımından senet alacaklısı, icra müdürlüğü nezdinde yasal takip başlatılarak senet borçlusunun bulunması durumunda taşınmaz malları ve motorlu taşıtları üzerinde ihtiyati tedbir talebinde bulunabilecektir. Vadesi gelmiş olan senedin borçlu tarafından süresi içinde ödenmemesi durumunda borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler uygulama alanı bularak borç açısından temerrüt faizi işlemeye başlayacaktır.

 

Kanun koyucu tarafından yapılan yeni düzenleme ile ekonomik borçlardan dolayı kişilere karşı uygulanacak olan yaptırımlardan hürriyeti kısıtlayıcı cezalara başvurmaktan kaçınılmıştır. Bu durumda başvurulacak olan hukuki yöntem icra kanalları aracılığıyla borcun yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Bu aşamada tahsilat işlemlerini hızlandırmak ve en kısa sürede alacaklının alacağına kavuşmasını sağlayabilecek icra iflas hukuku alanında uzmanlaşmış çek senet avukatı bu konuda gereken hukuki desteği yerine getirmektedir.

 

Ekonomik ve ticari faaliyetlerde sıklıkla kullanılan bir diğer ödeme aracı Türk Ticaret Kanunu ‘ nda düzenlenen çektir. Çek, kıymetli evrak niteliği taşıyan kayıtsız ve şartsız belirli bir borç içeriğini ödemeyi taahhüt eden havale içermektedir. Çek açısından ortaya çıkan hukuki ilişkide çeki düzenleyen, lehine ödenmesi maksadıyla çeki lehdara vermekte, buna karşılık lehdar da çeki muhatap olan bankadan temin etmek durumundadır. Türk Hukukunda çekin muhatabı mutlaka bir banka olmak durumundadır.

 

Süresi içerisinde bankaya ibraz edilen geçerlilik koşullarını taşıyan bir çekin karşılıksız çıkmasından dolayı bankanın ödeme gerçekleştirmemesi durumunda çeki elinde bulunduran çeki elinde bulunduran meşru hamil çekin üzerine ödenmeme sebebi ve çekin ibraz tarihinin yazdırılması gerekmektedir. Belirtilen işlemin gerçekleşmesi üzerine banka düzenleyene bildirimde bulunacak ve bunun neticesinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen çek sahibine karşı icra kanalları vasıtasıyla icra takibi gerçekleştirilecektir.

 

Çek tahsilatına ilişkin olarak icra takibi sürecinin uygulanmasından dolayı kişilerin hukuki sürecin takip edilmesi aşamasında menfaat kaybı yaşaması söz konusu olabilecektir. İcra takip sürecinin başlatılması ile birlikte sürecin takibinin icra iflas hukuku alanında uzmanlaşmış hukukçular ve avukatlar vasıtasıyla takip edilmesi tavsiye edilmektedir. Avukatlık büromuz çek ve senet tahsilatına ilişkin icra takiplerinde uzman icra avukatlarımız ve icra takip elemanlarımız aracılığıyla sürecin kurumsal ve bireysel müvekkillerin lehine en kısa sürede sonuca ulaştırılması adına gereken hukuki hizmeti sunmaktadır. 


Bu Makaleyi Paylaş