Senette Oynama (Tahrifat)

Senette Oynama (Tahrifat)

 

Senet günümüzde sıkça ve çok çeşitli şekillerde kullanılan bir belgedir. Dolayısıyla kötü niyetli kişiler tarafından yapılan oynamalar sonucu insanlar mağdur olabilmektedir.

 

Kambiyo Senetlerinde (Çek, Bono ve Poliçe) Tahrifat

 

Senet bilgilerinde değişiklik yapılacaksa taraflar karşılıklı olarak anlaşarak, önceki senedi imha edip yeni bir senet düzenleyebilirler. Fakat senet daha önceden ciro edildiyse hak kaybı yaşanmaması açısından; ilgili borçlunun imza atması koşuluyla senette değişiklik yapılabilir.

 

Bu şekil dışında yapılan değişiklikler senette tahrifat kapsamına girer ve Türk Ceza Kanunu’na göre belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

Kambiyo senetleri Türk Ceza Kanunu’nca resmi belge sayıldığından, kambiyo senedinde tahrifat resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

 

Resmi Belgede Sahtecilik Suç Duyurusu

 

Resmi belgede sahtecilik isimli makalemizde resmi belgede sahtecilik suçunu unsurlarıyla birlikte açıklamış bulunmaktayız. Bilgi almak isterseniz bu makalemizi okuyabilirsiniz.

 

Resmi belgede sahtecilik suçunun takibi şikayete bağlı değildir, Cumhuriyet Başsavcısı bu suçun işlendiğini öğrendiğinde re’sen* soruşturmaya başlar.

 

Menfi Tespit Davası

 

Kendisine tebliğ edilen bir senette tahrifat yapıldığını, borcunun hiç olmadığını veya tahrifat yapılarak borcunun artırıldığını düşünen kişi, menfi* tespit davası açarak tahrifatın olup olmadığının değerlendirilmesini isteyebilir. Menfi tespit davası kişinin borçlu olmadığının tespiti için açılır.

 

Menfi tespit davası ile ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız, menfi tespit davası nasıl açılır isimli makalemizi okuyabilirsiniz.

 


Yargıtay Kararı

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi

2010/3354 Esas-2010/11524 Karar

Karar Tarihi:18.10.2010Özet: Senedin rakamla yazılı bedel kısmında tahrifat olduğu gözle anlaşıldığı gibi, davalı vekilinin beyanında da bu husustan bahsedildiği gözetilmeden, mahkemece tahrifat iddiasının ispatlanamadığı gerekçesiyle hüküm kurulması, doğru değildir. Mahkemece, senette tahrifat yapıldığı kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

 

Dava: Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin, davalının kiracısı olan dava dışı M.A'nın yaklaşık 8.000.-TL. tutarındaki elektrik borcunu üstlenerek, teminat olmak üzere takibe konu senede 10.000.-TL. yazıp davalıya verdiğini, ancak davalı tarafından 10.000.-TL. olan miktarın <1> rakamı <2> olarak değiştirilmek suretiyle 20.000.-TL.

 

’ye çıkartılıp alacak miktarının yazıldığı bölüme de yazı ile <yirmi bin TL> yazılarak takibe konulduğunu, müvekkili tarafından elektrik borcunun yaklaşık 10.000.-TL.’lik bölümünün ödendiğini, müvekkilinin senet nedeniyle borcunun kalmadığını bildirerek davalıya 22.544.73.-TL. tutarında borçlu olmadığının tespitine, % 40 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 

Davalı vekili, bonoda tahrifat bulunmadığını ve teminat senedi olmadığını, bononun düzenlenmesinden ve noterlik protestosundan sonra itiraz ve şikayette bulunulmadığını bildirerek davanın reddi ile % 40 tazminatın davacıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

 

Mahkemece toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fizik İhtisas Dairesi raporunda senetteki 1 ve 2 rakamlarının hangisinin önce yer aldığı, evvelce yer alan rakamın 1 mi 2 mi olduğu kesin olarak saptanamadığı bildirilmiş olup,

 

senette tahrifat yapıldığı ispatlanamadığından senette yazı ve rakamla yazılan iki bedel arasında fark bulunduğu takdirde yazı ile yazılan miktara itibar edilmesi gerektiğinden senette de yazı ile <yirmi bin TL.> yazıldığından icra takibinin de bu miktar üzerinden yapıldığından davanın reddi gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin sair* temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

 

2- Senedin rakamla yazılı bedel kısmında tahrifat olduğu gözle anlaşıldığı gibi, davalı vekilinin 18.09.2008 tarihli celsedeki beyanında da bu husustan bahsedildiği gözetilmeden, mahkemece tahrifat iddiasının

 

ispatlanamadığı gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir. Bu bakımdan, mahkemece senette tahrifat yapıldığı kabul edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

 

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin öteki temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 18.10.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

 


Hukuki Sözlük

 

  • Re’sen : Kendiliğinden

  • Menfi : Olumsuz

  • Sair : Başka, diğer

 


Bu Makaleyi Paylaş